Користувачам

Користувачі електронних довірчих послуг (ЕДП) - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог законодавства.

Користувач ЕДП має право:

 • одержувати сертифікат КНЕДП;
 • одержувати список відкликаних сертифікатів, сформований КНЕДП;
 • застосовувати сертифікат КНЕДП для перевірки чинності ЕП сертифікатів, сформованих КНЕДП;
 • застосовувати список відкликаних сертифікатів, сформований КНЕДП, для перевірки статусу власного сертифіката та сертифікатів інших користувачів;
 • вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа.

Користувач ЕДП зобов’язаний:

 • ознайомитись та дотримуватись умов надання ЕДП, визначених Регламентом Надавача та відповідними нормативними документами;
 • надавати повну та дійсну інформацію під час реєстрації, необхідну для його ідентифікації та формування кваліфікованих сертифікатів;
 • зберігати у таємниці особистий ключ та вживати всіх можливих заходів для запобігання його втрати, розкриття, зміни формату чи несанкціонованого використання;
 • не розголошувати іншим особам пароль захисту захищеного носія особистого ключа, на якому знаходиться особистий ключ, та ключову фразу голосової автентифікації;
 • використовувати особистий ключ виключно для мети, визначеної у кваліфікованому сертифікаті та додержуватися інших обмежень щодо сфери використання кваліфікованого сертифіката (за наявності);
 • використовувати засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки для генерації особистих та відкритих ключів, формування та перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 • негайно інформувати Надавача про наступні події, що трапилися до закінчення строку чинності кваліфікованого сертифіката: компрометацію особистого ключа, виявлені неточності або зміну даних, зазначених у кваліфікованому сертифікаті;
 • не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;
 • не використовувати особистий ключ, відповідний до кваліфікованих сертифікатів, заява на скасування чи блокування яких подана до Надавача, протягом часу з моменту подання заяви і до моменту офіційного повідомлення про скасування кваліфікованих сертифікатів;
 • не використовувати для накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки особистий ключ, відповідний до кваліфікованого сертифіката, який скасований або блокований;
 • виконати згідно з вимогами Регламенту Надавача дії зі скасування сертифікатів ключів, сформованих йому Надавачем.


Як стати користувачем ЕДП

Ознайомитись з інформацією, яка зазначена у розділі 6.5 Регламенту КНЕДП, щодо ідентифікації особи, видів документів, на підставі яких встановлюється особа, переліку документів, які подаються до КНЕДП, та вимогами до них.

Підготувати пакет документів відповідно до переліку. Форми заяв доступні для завантаження у розділі Документи.

Звернутись до будь-якого відокремленого пункту реєстрації КНЕДП, адреси яких наведено у розділі Контакти, для генерації ключів та формування сертифікатів та надати підготовлений пакет документів оператору реєстрації відокремленого пункту реєстрації.


Як продовжити дію сертифікату

Сертифікат має обмежений строк чинності. Термін дії сертифіката користувача - не більше 2 років. При закінченні строку дії сертифікат автоматично скасовується, одночасно втрачає свою чинність відповідний йому ключ ЕП.

Для того щоб продовжити застосування ключів ЕП необхідно звернутись до відокремленого пункту реєстрації КНЕДП для генерації нових ключів та формування сертифікатів.

Порядок дій по формуванню нового сертифіката той самий як описано в розділі "Як стати користувачем ЕДП".

Якщо користувач має чинний сертифікат свого ключа ЕП та якщо ніяких змін у даних, що надавались користувачем під час первинної реєстрації та формування попереднього сертифіката, не відбулось, користувач може самостійно провести процедуру генерації нових ключів та формування сертифікатів в Кабінеті користувача відповідно до даної Інструкції.


Як заблокувати сертифікат

Використання особистого ключа для створення ЕП можливе тільки під час дії сертифікату відкритого ключа, що відповідає особистому ключу.

Управління статусом сертифіката дозволяє припинити дію ключів ЕП та, навіть, повністю скасувати власний сертифікат і, як наслідок, ключову пару.

Блокування сертифікату може бути здійснене двома способами:

 • шляхом подання заяви про блокування особисто у відокремлений пункт реєстрації в письмовому вигляді;
 • шляхом подання заяви про блокування у вигляді електронного документа;
 • шляхом подання заяви на блокування за телефоном.

Блокування сертифіката за письмовою заявою відбувається при особистому зверненні користувача до ВПР.

Користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для проведення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на блокування сертифіката.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП.

Після заповнення заява підписується власником сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації відокремленого пункту реєстрації проводить процедуру блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Блокування сертифіката за заявою у вигляді електронного документу.

Заява у вигляді електронного документу подається за встановленою формою та підписується кваліфікованим електронним підписом користувача (до закінчення строку дії сертифіката користувача) і засвідчується електронною печаткою організації (в разі наявності). Заяви приймаються на електронну адресу ca@oschadbank.ua.

Блокування сертифіката за телефоном.

Для блокування сертифіката за усною заявою за телефоном користувач повинен подзвонити:

 • в робочий час - у відокремлений пункт реєстрації, в якому він отримував сертифікат;
 • в неробочий час - до центру приймання дзвінків КНЕДП.

По телефону користувач повинен повідомити оператору наступні дані:

 • своє прізвище, ім'я та по батькові;
 • фразу-пароль для блокування сертифікату;
 • кількість днів блокування сертифікату (день подання заяви є першим днем).

Після перевірки повідомлених даних на відповідність до реєстру користувачів оператор проводить процедуру блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Сертифікат має статус "заблокований" протягом такої кількості календарних днів, яка вказана користувачем. До закінчення цього строку користувач повинен подати заяву на поновлення дії сертифікату. Якщо поновлення не буде проведено КНЕДП скасовує сертифікат користувача протягом дня наступного за закінченням терміну блокування.


Як скасувати сертифікат

Скасування сертифікату закінчує його дію та відповідних йому ключів ЕП. Подальше відновлення дії сертифікату неможливе.

Користувач повинен скасувати свій сертифікат у разі:

 • компрометації особистого ключа ЕП;
 • зміни будь-яких даних, що занесені в сертифікат;
 • звільнення або переведення користувача з посади, під час обіймання якої було сформовано сертифікат;
 • виявлення помилки в даних, що занесені до сертифікату;
 • якщо користувач забув пароль до контейнера з особистим ключем.

Скасування сертифікату здійснюється за заявою в письмовій формі поданою особисто до ВПР.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Після заповнення заява підписується власником сертифікату.

При появі у відокремленому пункті реєстрації користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для проведення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на скасування сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації відокремленого пункту реєстрації проводить процедуру скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Скасування сертифіката за заявою у вигляді електронного документу.

Заява у вигляді електронного документу подається за встановленою формою та підписується кваліфікованим електронним підписом користувача (до закінчення строку дії сертифіката користувача) і засвідчується електронною печаткою організації (в разі наявності). Заяви приймаються на електронну адресу ca@oschadbank.ua.

У випадку, якщо необхідне термінове скасування сертифіката через об’єктивні обставини, з метою недопущення майнової шкоди, користувач має заблокувати сертифікат в усній формі з подальшим поданням письмової заяви або заяви у вигляді електронного документу про скасування сертифіката.


Як поновити сертифікат

Для продовження використання ключів ЕП користувачем, сертифікат якого був заблокований, необхідно поновити дію сертифікату.

Для поновлення сертифікату користувачу необхідно особисто подати письмову заяву до відокремленого пункту реєстрації КНЕДП, в якому він отримував сертифікат.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Після заповнення заява підписується власником сертифікату.

У відокремленому пункту реєстрації КНЕДП користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для проведення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на поновлення сертифіката.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації відокремленого пункту реєстрації проводить процедуру поновлення сертифікату. Поновлення набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифіката до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.